Algemene voorwaarden

Welkom bij Bottled Poetry, een geregistreerde merknaam van General Stores NV (BE0405.260.555). Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Bottled Poetry door te lezen. Zodra u browst, deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, maakt u dan geen verder gebruik van deze site.

Bottled Poetry verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

LEVERING
De prijzen vermeld op bottledpoetry.eu zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via bottledpoetry.eu
Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje.
België: verzendkost 8€, gratis levering vanaf 200€, leveringstermijn 1 à 3 werkdagen.
Nederland: verzendkost 15€, leveringstermijn 3 à 5 werkdagen.
Levering buiten België en Nederland op aanvraag.
Afhalen in de winkel is gratis. Graaf de Smet de Naeyerlaan 36, 8400 Oostende.

BETALING
Op bottledpoetry.eu kun je eenvoudig winkelen en veilig betalen. Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met Shopify, die garant staat voor een veilige betaalomgeving. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst.

EIGENAAR EN GEBRUIKSRESTRICTIES
De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen zijn eigendom van Bottled Poetry. Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bottled Poetry. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze site genoemde Gebruiksvoorwaarden of overige wettelijke bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Bottled Poetry of schriftelijke toestemming van Bottled Poetry, is ten strengste verboden.

RECHTEN
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op bottledpoetry.eu zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor bottledpoetry.eu de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bottled Poetry blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen. Gelet op haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt Bottled Poetry haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Bottled Poetry in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Bottled Poetry zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. Bottled Poetry is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Bottled Poetry. Goederen die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Alle gegevens, informatie en opmerkingen doorgestuurd door de klant worden eigendom van Bottled Poetry en kunnen voor informatieve doeleinden gebruikt worden. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.